Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hager Dienstverlening

Algemeen

Artikel 1

Lid 1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hierna te noemen: Hager Dienstverlening, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen : de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Hager Dienstverlening zijn verricht.

Lid 2 De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia zijn niet van toepassing, tenzij Hager Dienstverlening deze voorwaarden, geheel dan wel gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee of meer overeenkomsten zijn gesloten, dan geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2

Lid 1 Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht Hager Dienstverlening zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoord in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en één of meer derden.

Lid 2 Hager Dienstverlening is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar besten weten en kunnen te verrichten met in achtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligorganisaties

Artikel 3

De cliënt verplicht zich tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorafgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliënt zich Hager Dienstverlening op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort ondermeer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van noodzakelijke werkzaamheden.

Artikel 4

Lid 1 Alle offertes van Hager Dienstverlening verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerste een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door Hager Dienstverlening schriftelijk zijn aanvaard.

Lid 2 Indien en zover van deze algemene voorwaarden, dan wel tussen Hager Dienstverlening en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepaling van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Prijswijziging

Artikel 5

Indien tijdens de duur van de door Hager Dienstverlening met de cliënt gesloten overeenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, ondermeer, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhogingen van de onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door extreme kosten, is Hager Dienstverlening gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met in achtneming van de in het verband door de overheid bestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop Hager Dienstverlening en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

Betaling

Artikel 6

Lid 1 Hager Dienstverlening is bevoegd aan het begin van een termijn, waar over moet worden betaald, haar factuur bij deze cliënt in te dienen. In dat geval is de cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de cliënt verplicht tot betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14, resp. 7 dagen na factuurdatum.

De cliënt wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 2 De cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met Hager Dienstverlening overeengekomen prijs.

Lid 3 Toepassing van de reiskosten- en reistijdenvergoedingen indien er sprake is van een "gebroken dienst" Reiskosten worden berekend aan de hand van het geldende CAO.

Deze toelichting ziet toe op de wijze waarop de reiskosten- en reistijdenvergoedingen toegepast dienen te worden indien er sprake is van een "gebroken dienst". Daarbij is het van belang om vast te stellen wanneer er sprake is van een "dienst" of van een "gebroken dienst".

Definitie van het begrip "dienst"

In artikel I.1 lid 13 van de CAO is de definitie van het begrip "dienst" opgenomen. Deze luidt als volgt:

Dienst: Een tijdvak van een aantal aaneengesloten uren waarin de werknemer werkzaamheden verricht op één of meerdere locaties. Dit tijdvak kan onderbroken worden door ten hoogste één onbetaalde pauze van maximaal één uur, waarin de werknemer vrij over zijn tijd kan beschikken.

Definitie van het begrip "gebroken dienst"

In artikel I.1 lid 16 van de CAO is de definitie van het begrip "gebroken dienst" opgenomen. Deze luidt als volgt:

Gebroken dienst: Een speciale vorm van dienst op één of meerdere locaties bestaande uit twee dienstdelen waar een onbetaalde onderbreking langer dan één uur tussen zit; deze twee dienstdelen mogen samen de 10 arbeidsuren niet te boven gaan en het begin van het eerste dienstdeel en het einde van het laatste dienstdeel mogen maximaal 12 uur uiteen liggen.

Beëindiging en verlenging

Artikel 7

Lid 1 De overeenkomsten tussen de cliënt en Hager Dienstverlening worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van de drie maanden.

Lid 2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode van de cliënt of Hager Dienstverlening bij aangetekende brief is opgezegd.

Faillissement en surseance van betaling.

Artikel 8

Als ontbindende voorwaarden voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van beide partijen in de staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is het bedrijf bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Aansprakelijkheid

Artikel 9

Hager Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is. indien door of namens de cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijzen van werken dwingt.

Artikel 10

Lid 1 Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen van andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerde weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Hager Dienstverlening kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Hager Dienstverlening zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te mijden.

Lid 2 Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij Hager Dienstverlening als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer van toepassing is, geldt dat Hager Dienstverlening niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voorzover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 11

Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Hager Dienstverlening te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12

Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval Hager Dienstverlening per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Hager Dienstverlening, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heen gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Artikel 13

Lid 1 Hager Dienstverlening is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van opzet bij het personeel of de leiding van Hager Dienstverlening, indien en voor zover de opzet door de cliënt worden aangetoond.

Artikel 14

Lid 1 Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2 Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15

Cliënt verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van Hager Dienstverlening de beveiligings- en bewakingsdiensten te behoeve van de cliënt uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. cliënt is aansprakelijk voor alle schade inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van Hager Dienstverlening, veroorzaakt door of ontstaan tijden de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart Hager Dienstverlening voor alle aanspraken van werknemers van het bedrijf dienaangaande.

Artikel 16

Lid 1 De aansprakelijkheid van Hager Dienstverlening is beperkt tot een bedrag van vijftigduizend euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van een 400.000 euro per jaar.

Lid 2 Schade die het gevolg is van de noodzaak tot vervanging van sleutels en/of sloten, doordat personeel van Hager Dienstverlening sleutels en dergelijke, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Hager Dienstverlening worden toevertrouwd, is kwijtgeraakt, is beperkt tot een bedrag van € 25.000,-- per gebeurtenis. Na bekend worden van het kwijtraken of verloren gaan van de sleutels verplicht cliënt zich binnen 24 uur zorg te dragen voor vervanging van sleutels en sleutelsystemen. Hager Dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 24-uur termijn ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegane of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.

Artikel 17

De cliënt vrijwaart Hager Dienstverlening voor aanspraken van derden jegens Hager Dienstverlening op zijn personeel, terzake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan Hager Dienstverlening diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 18

Indien personeel van Hager Dienstverlening een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door het personeel van Hager Dienstverlening alleen ten verzoeke van de cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart Hager Dienstverlening en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of Hager Dienstverlening of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Overname personeel

Artikel 19

De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor Hager Dienstverlening werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van €25.000,-- per overtreding.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

Artikel 20

Lid 1 Op de overeenkomsten tussen Hager Dienstverlening en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2 Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen Hager Dienstverlening en de cliënt, zullen uitsluitend aan de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage ter beslechting worden voorgelegd, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien Hager Dienstverlening zulks verkiest.